09/07/2010

bập bẹ bước đi

hiện đang ôn thi, khi nào ôn thi xong sẽ post toàn bộ tài liệu ôn thi cho các bạn năm sau thi (thi gì thì sẽ trình bày sau).